• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Oferta dla urzędów miasta i gmin

Częste nowelizacje przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego powodują niejednokrotnie wiele wątpliwości interpretacyjnych w stosowaniu prawa. Mając na uwadze szczególną specyfikę gmin, zdajemy sobie sprawę z licznych wątpliwości jakie wiążą się ze stosowaniem przede wszystkim przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym problemem pojawiającym się w związku z tą ustawą jest jej zakres podmiotowy – przyznanie statusu podatnika w odniesieniu do gmin, urzędów gmin, jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych w sytuacjach, gdy realizują one zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa – dla realizacji których zostały powołane, jak i czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gminy i powiaty mają także poważne problemy w rozliczaniu VAT i to zarówno należnego, jak i naliczonego, szczególnie związanego z inwestycjami z udziałem środków unijnych prowadzonymi przez Państwa jednostki.

Równie problematyczne są kwestie dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług użytkowania wieczystego gruntów. Niejasne zasady regulacji dotyczące tej problematyki wywołują wątpliwości czy przepisy są zgodne z prawem unijnym, które nie dopuszcza, aby organ władzy (administracji) publicznej był podatnikiem VAT z tytułu wszystkich czynności.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 5 dyrektywy unijnej (VI dyrektywy Rady Europy z dnia 17 maja 1977r. – znak 77/388/EEC), wszystkie podmioty podlegające prawu publicznemu są podmiotowo zwolnione od VAT. Samo posiadanie statusu jednostki, zakładu budżetowego czy gospodarstwa pomocniczego zwalnia od podatku. Natomiast polska ustawa stosuje zwolnienie podmiotowe tylko do urzędów obsługujących organa władzy publicznej i to wyłącznie do w zakresie czynności publiczno-prawnych. Unijne ograniczenia zwolnień dotyczą jedynie niektórych, enumeratywnie określonych kategorii usług publicznych np. dostaw wody, ciepła itp. Pozostałe natomiast podmioty podlegające prawu publicznemu świadczące inne usługi są od tego podatku zwolnione całkowicie, bez względu na charakter świadczonych czynności. W odniesieniu do podatków zharmonizowanych, a takimi niewątpliwie są podatki pośrednie, prymat przed prawem krajowym mają dyrektywy unijne. Zatem w sytuacji konfliktu norm, pomoc profesjonalnych doradców podatkowych mająca na celu właściwą interpretację przepisów prawa podatkowego, zarówno krajowego, jak i unijnego wydaje się niezbędna. Zwłaszcza, że dzięki wprowadzonej z dniem 1.09.2005r. nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) dużą rolę odgrywa znajomość orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które mogą stanowić jedną z przesłanek wznowienia postępowania podatkowego. Instytucja ta pozwala w sprawie zakończonej już decyzją ostateczną na wznowienie postępowania, jeżeli orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Wykładnia gramatyczna tego przepisu zdaje się sugerować, że tylko istniejące w dniu wydania decyzji orzeczenie, może być przyczyną wznowienia postępowania w sprawie. Z drugiej jednak strony wykładnia funkcjonalna przemawia za tym, aby dopuścić także wznowienie postępowania w sytuacji, gdy orzeczenie (mogące mieć wpływ na treść decyzji) zostało podjęte po wydaniu decyzji w sprawie.

W związku z powyższym, wskazanym jest dokonywanie weryfikacji posiadanych decyzji ostatecznych pod kątem ich zgodności z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

O tym jak istotna – w systemie prawa podatkowego – jest znajomość orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, świadczy również fakt, iż w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nad którym trwają prace legislacyjne znalazły się zapisy dotyczące tych kwestii. Zgodnie z nimi Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł z urzędu zmienić wydane interpretacje ogólne lub indywidualne w przypadkach, gdy nie uwzględniają one orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Kancelaria nasza chciałaby przedstawić specjalnie przygotowaną dla Państwa ofertę. Oferujemy następujący katalog usług:
 • stałą obsługę lub jednorazowe konsultacje w zakresie bieżących problemów podatkowych mające na celu właściwe zastosowanie przepisów,
 • przygotowywanie opinii prawno – podatkowej w przedstawionej przez gminę tematyce,
 • reprezentowanie w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników gminy w zakresie:
  • podatku od towarów i usług,
  • ordynacji podatkowej,
  • podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, miejscową, uzdrowiskową, administracyjną),
  • tematyki zleconej przez gminę.

Usługi te wykonujemy w formie ustalonej z Klientem (stałe doradztwo lub praca nad indywidualnymi zleceniami). Przy świadczeniu usług nie ograniczamy się jedynie do kwestii ściśle podatkowych, firma nasza gwarantuje również inne elementy obsługi prawnej.

W naszej Kancelarii pracuje zespół prawników zajmujących się różnymi dziedzinami prawa m. in. prawa podatkowego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, upadłościowego i naprawczego.

Wśród grona naszych klientów są takie urzędy i instytucje jak:
 • Gminy
 • Zarządy Regionalne Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Polskie Konsorcjum Doradcze w Warszawie
 • Instytut Studiów Podatkowych „Modzelewski i Wspólnicy” w Warszawie

Posiadamy szybki dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji, co jest ważnym elementem znajdującym odzwierciedlenie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Wysokiej klasy sprzęt informatyczny umożliwia nam posługiwanie się podpisem elektronicznym, a także udostępnia szybki kontakt z Klientami z całej Polski.

Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty. W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt.