• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Oferta ogólna

Nie ulega wątpliwości, iż na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez Państwa ogromny wpływ ma odpowiednia polityka podatkowa. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnych doradców podatkowych mająca na celu właściwą interpretację przepisów prawa podatkowego wydaje się niezbędna.

Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę usług świadczonych przez naszą spółkę.

Do najczęściej świadczonych usług należą:
 • prowadzenie ewidencji księgowych;
 • nadzór głównego księgowego nad prowadzona przez Klienta ewidencją księgową;
 • konsultacje w zakresie bieżących problemów podatkowych mające na celu zaproponowanie rozwiązań najbardziej optymalnych z punktu widzenia polityki podatkowej przedsiębiorstwa;
 • tworzenie zabezpieczeń formalno – prawnych prowadzonej działalności (m.in. pomoc prawna w zakresie przekształceń form działalności, pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych, rejestrowanie podmiotów gospodarczych, reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych, analiza tych umów) pozwalających zoptymalizować obciążenia podatkowe naszych Klientów;
 • przedstawienie – na życzenie Klienta – naszego stanowiska w danej sprawie w formie opinii prawno – podatkowej;
 • reprezentowanie naszych Klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • dokonywanie weryfikacji decyzji ostatecznych pod kątem możliwości wznowienia postępowania i reprezentowanie w tych sprawach klientów, dzięki wprowadzonej z dniem 1.09.2005r. nowelizacji Ordynacji Podatkowej ustanawiającej nową przesłankę wznowienia postępowania.

Usługi te wykonujemy w formie ustalonej z Klientem (umowa o stałe doradztwo lub praca nad indywidualnymi zleceniami, umowa o nadzór głównego księgowego, umowa o prowadzenie ewidencji księgowej).

W załączeniu przedkładamy Państwu:
 • projekt umowy o stałe doradztwo, której zakres obejmuje m. in.:
  • udzielanie zleceniodawcy porad, opinii i wyjaśnień z tytułu jego zobowiązań podatkowych,
  • informowanie o zasadniczych zmianach systemu podatkowego,
  • umożliwienie przedstawicielowi zleceniodawcy, wzięcia udziału w seminariach organizowanych przez zleceniobiorcę bez dodatkowej odpłatności z tego tytułu,
  • wykonywanie analiz ksiąg podatkowych-jeżeli zleceniodawca zlecił również prowadzenie całej swojej dokumentacji do celów podatkowych- w zakresie:
   • pełnego bilansowego podsumowania roku
   • analizy rentowności oraz sugestie rozwiązań podatkowych optymalizujących wysokość podatku dochodowego i VAT.
 • projekt umowy o nadzór głównego księgowego, polegający na:
  • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością dekretacji dokumentów księgowych z uwzględnieniem przyjętych przez zlecającego zarządzeń w sprawie zakładowego planu kont i opisu przyjętych zasad rachunkowości,
  • sporządzaniu dokumentów (deklaracji) niezbędnych do rozliczenia z obowiązków podatkowych (za wyjątkiem indywidualnych PIT pracowników);
  • sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdań statystycznych,
  • udzielaniu instruktażu służbom księgowym Zleceniodawcy w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do realizacji niniejszej umowy,
 • projekt umowy audytu podatkowego w ramach, której przeprowadzamy audyt pełny lub częściowy w zakresie zgodności z przepisami prawa podatkowego rozliczeń, składanych deklaracji, posiadanych dokumentów księgowych w zakresie podatku dochodowego, od towarów i usług, rolnego, od nieruchomości lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmującego wskazany okres.

Przedstawione Państwu projekty umów stanowią ogólne zasady i warunki świadczenia w/w usług, które w przypadku zainteresowania z Państwa strony, będziemy zgodnie z Państwa intencją modyfikować.

Przy świadczeniu usług doradztwa nie ograniczamy się jedynie do kwestii ściśle podatkowych, firma nasza gwarantuje również inne elementy obsługi prawnej naszym Klientom. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego (przygotowywanie kontraktów, negocjowanie umów), prawa spółek (doradztwo w zakresie wyboru dogodnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie spółek, w tym w szczególności spółek osobowych i kapitałowych, postępowanie rejestrowe) oraz prawa upadłościowego i naprawczego. W naszej Kancelarii pracuje zespół prawników, będących specjalistami w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i naprawczego.

Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony naszych Klientów, co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy.

Posiadamy szybki dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji, co jest ważnym elementem znajdującym odzwierciedlenie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty. W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt.