• 074 842-35-52
 • biuro@slawomirzielen.com.pl
Usługi
naszego biura

Zakres i formy świadczonych usług

W związku z tym, że Kancelaria zatrudnia na stałe grupę pracowników, a także współpracuje z innymi firmami przy wybranych projektach z różnych dziedzin prawa, z ekonomii i zarządzania – oferujemy świadczenie usług w pełnym zakresie, związanym z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Zakres oferowanych usług:

 • Prowadzenie ewidencji księgowych, takich jak:
  • księgi rachunkowe
  • książki przychodów-rozchodów
  • ewidencje do celów najmu
  • ewidencje ryczałtowe
  • ewidencje VAT
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed:
  • Naczelnikami Urzędów Skarbowych
  • Dyrektorami Izb Administracji Skarbowej
  • Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Wykonywanie usług z zakresu doradztwa podatkowego
 • Wykonywanie usług z zakresu audytów podatkowych
 • Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie należytego stosowania prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
 • Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wpisów dotyczących podmiotów tam zarejestrowanych
 • Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych
 • Reprezentowanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych w postępowaniu administracyjnym i sądowym w ramach prokury
 • Pomoc przy postępowaniach egzekucyjnych w sprawach podatkowych i ubezpieczeniowych

Zasady świadczenia usług

Usługi świadczone są w formie ustalonej z Klientem, także co do czasu i miejsca ich wykonywania. W szczególności, usługi wykonywane są bądź w Kancelarii, bądź w siedzibie Klienta.

W ramach prowadzonej stałej obsługi świadczymy usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad wypełnieniem przez przedsiębiorcę podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (PROKURA).

Wynagrodzenie

Zasadniczą podstawą w rozliczeniach za wykonane usługi jest czas pracy wg. stawek godzinowych.

W razie świadczenia stałej obsługi prawno-podatkowej może zostać wprowadzone wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące w określonej miesięcznie kwocie (za pozostawanie do dyspozycji Klienta).

Stosujemy odrębne stawki związane z odpłatnością za małe zlecenia

Opłata za usługi księgowe uzależniona jest od:

 •   ilości dokumentów podlegających księgowaniu,
 •   obrotów (przychodów),
 •   zakresu działalności.

 Zaproponowane przez nas ceny zawsze podlegają negocjacjom, w zależności od skomplikowania sprawy, budżetu na wykonanie zadania, odległości od klienta etc.

Ubezpieczenie

 • Spółka Doradztwa Podatkowego ma ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego w TUiR WARTA S.A.
 • Doradca podatkowy Sławomir Zieleń jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy, informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawno-podatkową, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawie o doradztwie podatkowym